onsdag 10. desember 2014

Evaluering

Prosjektet PDRM er blitt evaluert. Vi mottar støtte til dette prosjektet fra Norad, via misjonsorganisasjonenes samordningsorgan Digni, og dermed kreves det ekstern evaluering når prosjektet går inn i sluttfasen.

Vi har ikke fått rapporten fra de to konsulentene ennå, men vi vet mye om hva som kommer til å stå i den. Prosjektet har bestått eksamen!

Etter nesten to uker i felten la de to innleide konsulentene fram sine funn på et stort møte der vi hadde invitert representanter fra alle grupper som er berørt av prosjektet. I tillegg til «våre egne» (lokalt ansatte og misjonærer), var to fylkesmenn til stede pluss ordførere i 5 kommuner, noen landsbysjefer, representanter fra noen av de 46 landsbyene som er med, et par imamer, representanter fra «familie-etaten» i Mopti region og ikke minst: To representanter fra omskjærerkvinner som har lagt vekk kniven.

Møtet ble svært så oppløftende for oss som har lederansvar for arbeidet. Mye ros fra både evalueringsteam og fra dem prosjektet berører. Metoden som brukes, den virker. Generelt kan en si at det er skjedd store endringer i folks holdning til omskjæring av jenter. Praksisen er helt klart på vei ut, men ingen steder kan man fastslå at man er helt sikker på at alle jenter heretter blir spart for inngrepet.

De ledsagende aktivitetene som vi har, f.eks støtte til inntektsbringende arbeid, etablering av grønnsaksåkre, kornbanker mm har gitt et godt løft for landsbyene. Konklusjonen i møtet var klar, og ble uttrykt av flere av de frammøtte:
Prosjektet må videreføres slik at naboene til de 46 landsbyene også forstår at omskjæring av jenter er en praksis som bare har ulemper, ingen fordeler!

Evalueringsteamet legger fram sine resultater for prosjektansatte og berørte parter i lokalsamfunnet.

Prosjektstyrets leder Daniel Doumbo takker evalueringsteamet for arbeidet og de frammøtte for deres bidrag i samtalen om prosjektarbeidet.

Evalueringsteamet i midten, omkranset av oppdragsgiver NMS!

Sousprefet (fylkesmann) i Konna fylke takket for alt det prosjektet bidrar med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar