torsdag 29. januar 2015

Langtidsplanlegging

I en afrikansk kontekst er det ikke vanlig med langtidsplanlegging, men når det gjelder misjonsarbeidet er det viktig og nødvendig. Dette vårsemesteret jobbes det på ulikt vis med planer for kommende år.

Blant misjonærene er det nedsatt en komite som leder en strategiprosess som skal ende opp i ny strategiplan med påfølgende langtidsplan. Det er jevnlige prosesser i misjonærstaben, i styret og blant partnerne.

Innen diakoniarbeidet er det fra 2016 tid for ny 5-årig prosjektperiode for det store NORAD-finansierte landsbyutviklingsprosjektet. Frist for ny søknad til NMS er 30. april. Før selve søknaden utarbeides, er det ulike grupper som skal tas med på råd: Ansatte i nåværende prosjekt, prosjektstyre, lokale samarbeidspartnere, fulanimenighetene og misjonærene. Det er dessuten gjennomført en ekstern evaluering av nåværende prosjekt. Evalueringsrapporten kommer med klare råd om veien videre, noe som er veldig nyttig i denne fasen.

Når det gjelder grasrotarbeidet, skal det også planlegges. Dette semesteret forberedes blant annet innspilling av nye radioprogram som skal på lufta i 2016. Det avvikles møter hvor tema for andakter og hvilke andaktsholdere som skal benyttes, bestemmes. Og det er samtaler mellom representanter fra bistandsprosjektet og ansvarlige for radioarbeidet hvor innholdet i helseprogrammene diskuteres.

Misjonærene bruker i perioder mye av sin tid til planlegging, på møter og i prosesser. Mange kan tenke og mene at det ikke er primæroppgavene til en misjonær, og det er det kanskje heller ikke. God planlegging er derimot en viktig forutsetning for at misjonsarbeidet skal lykkes. Gode prosesser hvor man blir enige om felles mål for arbeidet, hvilke aktiviteter som skal prioriteres for å nå målene og hvem som har ansvar for å følge opp de ulike aktivitetene, er vel anvendt tid! Og på sikt kanskje også spart tid, investert tid som kan gi gode og uante resultater!

tirsdag 27. januar 2015

Kirkebyggingen er i gang

Fulanimenigheten i Sevare har i flere år ønsket seg et eget sted til feiring av gudstjeneste. Nå er det ønsket i ferd med å bli oppfylt. Byggingen er i gang!!

Det er leiet inn en entreprenør som gjør arbeidet, men det følges tett opp av menighetens byggekomite.

Kirkebygget blir åtte-kantet, den runde fulanihytten er utgangspunktet for valget av modell. Det blir stor takhøyde og taket får en spiss åttekantet form. Innredningen gjenstår det å bli enige om. Det diskuteres bl.a om det skal være benker eller bare matter på gulvet.  -og hva slags utsmykning skal kirken ha for at fulaniene vil oppleve kirken som sin?

Det gjenstår med andre ord en del som skal på plass, men gleden er stor over at man er i gang! Og dersom alt går etter planen, kan menigheten feire påske i ny kirke!!

Bildet er tatt fra det som skal bli sakrestiet

søndag 25. januar 2015

Nye misjonærer

Lørdag 24. januar ankom to nye misjonærfamilier Sevare. Den ene fra Kamerun og den andre fra Benin. I dag på søndagens gudstjeneste i fulanimenigheten ble de presentert og ønsket velkommen både av menighetsrådsleder, direktør i den lokale misjonsorganisasjonen og av NMS-representant.

NMS har inngått partneravtaler med kirkene i Kamerun og Benin om utsendelse av misjonærer (les mere på NMS sin nettside, - her) til vår felles samarbeidsorganisasjon i Mali. De afrikanske kirkene har ansvar for rekruttering, utsendelse og oppfølging av misjonærene. NMS bidrar bl.a økonomisk. På denne måten kan kirker med begrensede økonomiske ressurser, men flust av menneskelige, sende ute misjonærer.

I Kamerun og Benin var det søndag 18. januar utsendelses- og forbønnsgudstjenester for de to familiene. Det er en høy bevissthet hos de lokale kirker om deres ansvar for misjonærene de sender ut.

De nye misjonærene skal denne våren lære maasina-fulani. Alle fire snakker fulani fra før, men det er dialekter fra sine hjemland. Overgangen blir imidlertid ikke så stor, så de vil raskt komme i gang med arbeidet. Allerede etter sommeren vil de være på plass i ulike landsbyer hvor de skal arbeide.

Fra v. Rebecca og Sybarite Gbounga fra Kamerun med datteren Lydiana (2 1/2 år), i midten direktør Moise Ngayap og til h. Joseph og Madeleine Djonwouro fra Benin med barna Naomie (9 år), Obadias (3 år) og Asnale (5 mnd.) 

lørdag 24. januar 2015

Årsrapport landsbyutvikling

Januar måned er i vår bransje mye viet rapportering fra det foregående år. Nedenfor deler vi utdrag av aktivitetsrapporten 2014 til landsbyutviklingsprosjektet vårt i Mali. Prosjektet omfatter 46 landsbyer i fem kommuner i området fra Sévaré og nordover til Konna.

Hovedaktivitet «Kampen mot omskjæring av jenter»:
 
Det er gjennomført
  • 781 landsbymøter
  • 520 hjemmebesøk
  • 1021 møter med tillitsvalgte i landsbyer
  • 27 filmfremvisninger
Antall frammøtte på disse samlingene : 24 026. På møtene har det vært gitt informasjon og undervisning om skadevirkningene ved omskjæring av jenter.

Følgende nøkkelpersoner har fått opplæring:
  • 96 landsbykomitémedlemmer
  • 60 kommuneledere
  • 21 religiøse leder
  • 4 rektorer
Dessuten:
  • har 144 av totalt 153 landsbykomitémedlemmer blitt kurset i deres ansvarsområde i kampen mot omskjæring
Ledsagende aktiviteter:

1.       Oppfølging av tradisjonelle jordmødre

70 jordmødre har gjennom året blitt fulgt opp av prosjektet. De kan rapportere om at de har assistert ved 420 fødsler i tillegg til at de har undervist og hatt svangerskapskontroll i hjemmene.

2.       Leseopplæring for voksne

Pga nedskjæringer i prosjektet ble det gjennomført bare to leseopplæringskurs med til sammen 48 deltagere.

3.       Etablering av kvinnegrupper som jobber med inntektsbringende tiltak

I de nye landsbyene ble 105 kvinner engasjert fordelt på 5 grupper. Fra før er 626 kvinner engasjert fordelt på 19 grupper.
4.       Grønnsakhager

2 nye grønnsakhager ble anlagt og fem «gamle» ble fulgt opp. Det blir dyrket løk, kål, salat, tomater, rødbeter, gulerøtter og ulike grønne blader som brukes i saus. 

5.       Kornbanker

6 nye kornbanker ble etablert i 2014 og 32 «gamle» ble fulgt opp. «Bankene» sikrer korn gjennom hele året. 

6.       Små vedovner

1974 ovner er fordelt utover i landsbyene. Dette er ovner som krever mindre ved. Det er positivt fordi det gjør livet litt enklere for kvinnene, men det demmer også opp mot avskoging som er et stort problem i vårt område.  

Videre kan vi lese i prosjektrapporten om enkeltpersoner og grupper som engasjerer seg i kampen mot omskjæring. Fire imamer, ti landsbysjefer og flere kommuneledere trekkes fram som gode eksempler på lokalt engasjement. Dessuten har 8 landsbyer i all offentlighet erklært og signert på at det skal være slutt på praksisen med omskjæring i deres landsbyer.
 
- Og sist, men ikke minst:
Det er identifisert 32 omskjærerkvinner i vårt område. 4 av disse hadde av ulike grunner allerede sluttet. Av de resterende 28 har 18 kvinner i full offentlighet erklært at de vil avslutte praksisen med å omskjære jenter. 11 av disse igjen har gått inn og blitt ressurspersoner i vårt prosjekt!! 
 
I rapporten står også å lese om utfordringer og vanskeligheter i arbeidet. Det hører også med, men det tar vi ikke med i denne omgang. 
 
Vi er regelmessig på besøk i landsbyene for å følge opp prosjektaktivitetene. Her er vi i Saare Hamadi rett nord for Sevare.