torsdag 29. januar 2015

Langtidsplanlegging

I en afrikansk kontekst er det ikke vanlig med langtidsplanlegging, men når det gjelder misjonsarbeidet er det viktig og nødvendig. Dette vårsemesteret jobbes det på ulikt vis med planer for kommende år.

Blant misjonærene er det nedsatt en komite som leder en strategiprosess som skal ende opp i ny strategiplan med påfølgende langtidsplan. Det er jevnlige prosesser i misjonærstaben, i styret og blant partnerne.

Innen diakoniarbeidet er det fra 2016 tid for ny 5-årig prosjektperiode for det store NORAD-finansierte landsbyutviklingsprosjektet. Frist for ny søknad til NMS er 30. april. Før selve søknaden utarbeides, er det ulike grupper som skal tas med på råd: Ansatte i nåværende prosjekt, prosjektstyre, lokale samarbeidspartnere, fulanimenighetene og misjonærene. Det er dessuten gjennomført en ekstern evaluering av nåværende prosjekt. Evalueringsrapporten kommer med klare råd om veien videre, noe som er veldig nyttig i denne fasen.

Når det gjelder grasrotarbeidet, skal det også planlegges. Dette semesteret forberedes blant annet innspilling av nye radioprogram som skal på lufta i 2016. Det avvikles møter hvor tema for andakter og hvilke andaktsholdere som skal benyttes, bestemmes. Og det er samtaler mellom representanter fra bistandsprosjektet og ansvarlige for radioarbeidet hvor innholdet i helseprogrammene diskuteres.

Misjonærene bruker i perioder mye av sin tid til planlegging, på møter og i prosesser. Mange kan tenke og mene at det ikke er primæroppgavene til en misjonær, og det er det kanskje heller ikke. God planlegging er derimot en viktig forutsetning for at misjonsarbeidet skal lykkes. Gode prosesser hvor man blir enige om felles mål for arbeidet, hvilke aktiviteter som skal prioriteres for å nå målene og hvem som har ansvar for å følge opp de ulike aktivitetene, er vel anvendt tid! Og på sikt kanskje også spart tid, investert tid som kan gi gode og uante resultater!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar